8

Nhiệt điện Mông Dương Quảng Ninh 

Nam Vượng cung cấp máy hàn bu lông 10, hàn đinh chốt 10 cho thi công lò nhiệt của công trình Nhiệt điện Mông Dương Quảng Ninh